Estel – Hair Fashion Art 2009

250,000VNĐ

DVD Trình diễn nghệ thuật thời trang tóc và hướng dẫn từng bước các kỹ thuật cắt nhuộm của Estel, bao gồm 5 kiểu : Glamour style, Elegant style, Sport-Luxe style, Street style, Hair styles from long hair.


Estel – Hair Fashion Art 2009

Last updated: July 31, 2017 at 23:16 pm | Lượt Views: 269 views

XEM NHIỀUNhận xét

There are no reviews yet.

Be the first to review “Estel – Hair Fashion Art 2009”

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.